اصول صحیح حضور در جلسات

اصول صحیح حضور در جلسات

اصول صحیح حضور در جلسات کاری

 

ﻧﺰاﻛﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

اصول صحیح حضور در جلسات کاری | حضور در محل کار و جلسات کاری اصولی دارد که در ادامه به مهمترین این موارد اشاره می کنیم:

 • ﺿﺮورى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮ وﻗﺖ در ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ.
 • ﻫﺮﮔﺰ دﻳﺮ ﻧﻜﻨﻴﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ دﻳﺮ رﺳﻴﺪﻳﺪ، ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﻋﻠﺖ دﻳﺮ رﺳﻴﺪن ﺗﺎن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دروغ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ، ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻴﺪ.
 • ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮد و ﺳﻤﺖ ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﺬﻳﺮﺷﮕﺮ، ﻛﺎرت وﻳﺰﻳﺖ ﺗﺎن را ﻫﻢ اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ.
 • ﻗﻮز ﻧﻜﻨﻴﺪ، ﺻﺎف ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ، ﻣﺘﻮﺟﻪ و ﻫﻮﺷﻴﺎر ﺑﺎﺷﻴﺪ.
 • اﮔﺮ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده ﻧﻤﺎﻧﻴﺪ.

 اصول صحیح حضور در جلسات کاری

 اصول صحیح حضور در جلسات کاری

 • ﺑﻪ اﺷﻴﺎى روى ﻣﻴﺰ دﺳﺖ ﻧﺰﻧﻴﺪ.
 • ﻛﻴﻒ دﺳﺘﻲ ﺗﺎن را روى ﻣﻴﺰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮى ﻧﮕﺬارﻳﺪ. آن را روى زاﻧﻮ ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت اﻳﺴﺘﺎده روى زﻣﻴﻦ ﻛﻨﺎر
 • ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺗﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ. اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ  ﮔﻮﻧﻪ اى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط آن ﮔﺮدﻳﺪ.
 • ﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺎ ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرات ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻣﺜﻞ: ﻣﻦ ﺧﻮدم را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ داﻧﻢ ﻛﻪ ﻛﺎرم را ﻋﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.
 • دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻧﻨﺸﻴﻨﻴﺪ، ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻛﻼﻣﻲ، اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻨﺎد ﻳﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮى اﺳﺖ.
 • ﺑﺎ ﻟﻮازم ﺗﺤﺮﻳﺮﺗﺎن ﺳﺮ و ﺻﺪا درﻧﻴﺎورﻳﺪ و ﺑﺎ ﮔﻴﺮه و ﻗﻠﻢ ور ﻧﺮوﻳﺪ، ﺻﺪاى ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﻗﻠﻢ ﻳﺎ ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ، ﻛﺎﻣﻼ آزار دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻃﺮز درﺳﺖ اﻳﺴﺘﺎدن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ درﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ.
 • وﻗﺘﻲ روى ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﻴﺪ، ﺑﺮازﻧﺪه ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ، ﺗﺎﻻپ روى ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.
 • ﺑﺮاى ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮدن ﺻﻨﺪﻟﻲ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﻴﺰﻳﺪ و ﺻﻨﺪﻟﻲ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺣﻤﻞ ﻧﻜﻨﻴﺪ.
 • اﮔﺮ ذاﺗﺎ آدم ﺑﻲ ﻗﺮارى ﻫﺴﺘﻴﺪ، آن را ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﻴﺪ، از ﻧﺎﺧﻦ ﺟﻮﻳﺪن، ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ و … ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺟﻠﺴﻪ، ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﻛﻨﻴﺪ.
 • در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﻠﺒﺎ از ﻃﺮف ﻣﺬاﻛﺮه ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ.
این مقاله را ببینید  آیا حاضرید قیمت موفقیت را پرداخت کنید؟|قانون چهاردهم جهان هستی | قانون قیمت

ﻧﺰاﻛﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ | اصول صحیح حضور در جلسات کاری

ﻧﺰاﻛﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ | اصول صحیح حضور در جلسات کاری

 • اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺷﻤﺎ زود ﺗﺮ از او ﺑﻪ در رﺳﻴﺪﻳﺪ، در را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ، ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﺪ و در را ﺑﺮاى او ﺑﺎز ﻧﮕﻬﺪارﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪن، در ﺑﻪ او ﻧﺨﻮرد.
 • ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در را ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ.
 • اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﺷﻤﺎ ﺣﻀﻮر دارد، ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ اول او ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﺪ.
 • اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺴﺘﻴﺪ، در را ﺑﺮاى ﻣﻬﻤﺎن ﺗﺎن ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ و ﺗﻌﺎرف ﻛﻨﻴﺪ اول او ﺧﺎرج ﻳﺎ وارد ﺷﻮد.
 • هنگام استفاده از آسانسور اگر اول شما وارد شوید در را باز نگه دارید تا همه افراد دیگر هم وارد شوند اگر نزدیک تابلوی فرمان طبقات هستید از بقیه بپرسید چه طبقه ای پیاده می شوند و دکمه همان طبقه را برایشان فشار دهید و در فضایی قرار گیرید که مزاحم ورود و خروج دیگران نشوید.

امیدوارم با به کار بردن موارد گفته شده بتوانید در همه جلسات بهتر بدرخشید.

 

 

 

منبع : کتاب روانشناسی فروش – برایان تریسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *