ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻠﺴﺎت |  چگونه جلسات مختلف را مدیریت کنیم؟

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻠﺴﺎت |  چگونه جلسات مختلف را مدیریت کنیم؟

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻠﺴﺎت

 چگونه جلسات مختلف را مدیریت کنیم؟ | ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻠﺴﺎت

با رعایت نکاتی که در ادامه گفته می شود به بهترین شکل می توانید در جلسات شرکت کرده و آنها را مدیریت کنید:

 •      واﺿﺢ، ﺑﺎ اﺣﺴﺎس و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
 •      ﺗﻦ ﺻﺪاﻳﺘﺎن را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﻴﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﺪ.
 •      ﻛﺸﺪار و ﺑﺎ ﻣﻜﺚ ﻫﺎى زﻳﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺐ را وادار ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﻤﺎم ﻛﻨﺪ.
 •     ﺑﻪ ﺷﻨﻴﺪن ﺣﺮف ﻫﺎى دﻳﮕﺮان دل ﺑﺪﻫﻴﺪ و ﺑﺎ ﺷﻜﻴﺒﺎﺋﻲ ﮔﻮش ﻛﻨﻴﺪ.
 •      ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور از ﻃﺮح ﺑﺤﺚ ﻫﺎى ﺧﺎص اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﻛﺎرى ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در ﺑﺤﺚ ﺳﻬﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
 •       ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﻦ، ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻫﻢ درﮔﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻨﻴﺪ.
 •      ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ.
 •      ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ از ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻳﺎ ﺳﻬﻮ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻧﺰاﻛﺖ از ﺷﺪت ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻜﺎﻫﻴﺪ، ﻣﺜﻼ ﻧﮕﻮﺋﻴﺪ :اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﻲ اﻳﻦ ﻋﺪد را از ﻛﺠﺎ آورده اى ؟  در ﻋﻮض ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ :  ﻣﻦ ﺟﻮاب دﻳﮕﺮى ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ام، ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻲ ﺟﻮاب ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ؟ 
 •     اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ :  ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺘﺒﺎه داده اﻧﺪ ﭘﺲ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﻛﻨﻴﻢ 

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻠﺴﺎت

 •    اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺳﻮاﻻت ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ، ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ از او ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ :  ﭼﺮا اﻳﻦ ﺳﻮال را ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ؟ 
 •   ﻟﺒﺨﻨﺪ زدن ﺗﻨﺶ را در وﺟﻮدﺗﺎن آب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 •   از ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻛﻠﻤﻪ  «وﻟﻲ …. »ﺧﻮددارى ﻛﻨﻴﺪ، ﻓﻮرا ﺟﺮﻗﻪ ﻣﻲ زﻧﺪ و اﻳﺠﺎد واﻛﻨﺶ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 •    ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎد درﺑﺎره رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺺ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﺪ و از اﻧﺘﻘﺎدات ﻛﻠﻲ و ﺑﻲ ﻫﺪف ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ ﺗﺎ ﻓﺮدى ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻮ و ﻓﺎﻗﺪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺎﺋﻴﺪ.
 •    ﮔﺎﻫﻲ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ « ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ آﻫﺴﺘﻪ و ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ»ﺑﺠﺎى «ﺷﻤﺎ ﺑﺪ ﺧﻂ ﻫﺴﺘﻴﺪ»
 •   اﮔﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻮﺟﻬﻲ از ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎ ﻗﺪر ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ و ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد.
 •   در ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﺮدن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻴﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻓﻮرا اﻋﺘﺒﺎرﺗﺎن زﻳﺮ ﺳﺌﻮال ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.ﻫﺮ ﻛﺲ از ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد، ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ و از او ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ.
این مقاله را ببینید  چگونه نتایج زندگی را خودمان رقم بزنیم

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻠﺴﺎت

 •   وﻗﺘﻲ ﻛﺴﻲ از ﻛﺎر ﺧﻮب ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ :«  اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺎرى ﻧﺒﻮد »، اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ اوﺳﺖ، ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻮاﺑﻂ او اﻫﻤﻴﺖ و ارزش ﻧﺪارﻧﺪ. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ او را ﻫﻢ ذﻛﺮ ﻛﻨﻴﺪ.
 • عزت نفس داشته باشید و به دیگران احترام بگذارید این به شما کمک می کند انتقاد را بدون کینه توزی بپذیرید و بدون تضمین روحیه با اختلافات مواجه شوید 
 • گفته هایتان را با علاقه حضار تطبیق دهید حرف هایتان را با داستان طنز آلود بدرخشانید 
 • اگر حرفهای توام با طنز شما اغلب با نگاه های مبهوت و لبخندهای اجباری پاسخ گفته می شود شوخی را از حرف هایتان حذف کنید اگر شما نمی توانید شوخی کنید بهتر است این کار را نکنید

 

 

 

منبع : کتاب روانشناسی فروش – برایان تریسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *