ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻠﺴﺎت |  چگونه جلسات مختلف را مدیریت کنیم؟

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻠﺴﺎت |  چگونه جلسات مختلف را مدیریت کنیم؟

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻠﺴﺎت

 چگونه جلسات مختلف را مدیریت کنیم؟ | ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻠﺴﺎت

با رعایت نکاتی که در ادامه گفته می شود به بهترین شکل می توانید در جلسات شرکت کرده و آنها را مدیریت کنید:

 •      واﺿﺢ، ﺑﺎ اﺣﺴﺎس و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
 •      ﺗﻦ ﺻﺪاﻳﺘﺎن را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﻴﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﺪ.
 •      ﻛﺸﺪار و ﺑﺎ ﻣﻜﺚ ﻫﺎى زﻳﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺐ را وادار ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﻤﺎم ﻛﻨﺪ.
 •     ﺑﻪ ﺷﻨﻴﺪن ﺣﺮف ﻫﺎى دﻳﮕﺮان دل ﺑﺪﻫﻴﺪ و ﺑﺎ ﺷﻜﻴﺒﺎﺋﻲ ﮔﻮش ﻛﻨﻴﺪ.
 •      ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور از ﻃﺮح ﺑﺤﺚ ﻫﺎى ﺧﺎص اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﻛﺎرى ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در ﺑﺤﺚ ﺳﻬﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
 •       ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﻦ، ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻫﻢ درﮔﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻨﻴﺪ.
 •      ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ.
 •      ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ از ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻳﺎ ﺳﻬﻮ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻧﺰاﻛﺖ از ﺷﺪت ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻜﺎﻫﻴﺪ، ﻣﺜﻼ ﻧﮕﻮﺋﻴﺪ :اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﻲ اﻳﻦ ﻋﺪد را از ﻛﺠﺎ آورده اى ؟  در ﻋﻮض ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ :  ﻣﻦ ﺟﻮاب دﻳﮕﺮى ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ام، ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻲ ﺟﻮاب ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ؟ 
 •     اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ :  ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺘﺒﺎه داده اﻧﺪ ﭘﺲ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﻛﻨﻴﻢ 

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻠﺴﺎت

 •    اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺳﻮاﻻت ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ، ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ از او ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ :  ﭼﺮا اﻳﻦ ﺳﻮال را ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ؟ 
 •   ﻟﺒﺨﻨﺪ زدن ﺗﻨﺶ را در وﺟﻮدﺗﺎن آب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 •   از ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻛﻠﻤﻪ  «وﻟﻲ …. »ﺧﻮددارى ﻛﻨﻴﺪ، ﻓﻮرا ﺟﺮﻗﻪ ﻣﻲ زﻧﺪ و اﻳﺠﺎد واﻛﻨﺶ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 •    ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎد درﺑﺎره رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺺ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﺪ و از اﻧﺘﻘﺎدات ﻛﻠﻲ و ﺑﻲ ﻫﺪف ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ ﺗﺎ ﻓﺮدى ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻮ و ﻓﺎﻗﺪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺎﺋﻴﺪ.
 •    ﮔﺎﻫﻲ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ « ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ آﻫﺴﺘﻪ و ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ»ﺑﺠﺎى «ﺷﻤﺎ ﺑﺪ ﺧﻂ ﻫﺴﺘﻴﺪ»
 •   اﮔﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻮﺟﻬﻲ از ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎ ﻗﺪر ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ و ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد.
 •   در ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﺮدن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻴﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻓﻮرا اﻋﺘﺒﺎرﺗﺎن زﻳﺮ ﺳﺌﻮال ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.ﻫﺮ ﻛﺲ از ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد، ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ و از او ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻠﺴﺎت

 •   وﻗﺘﻲ ﻛﺴﻲ از ﻛﺎر ﺧﻮب ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ :«  اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺎرى ﻧﺒﻮد »، اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ اوﺳﺖ، ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻮاﺑﻂ او اﻫﻤﻴﺖ و ارزش ﻧﺪارﻧﺪ. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ او را ﻫﻢ ذﻛﺮ ﻛﻨﻴﺪ.
 • عزت نفس داشته باشید و به دیگران احترام بگذارید این به شما کمک می کند انتقاد را بدون کینه توزی بپذیرید و بدون تضمین روحیه با اختلافات مواجه شوید 
 • گفته هایتان را با علاقه حضار تطبیق دهید حرف هایتان را با داستان طنز آلود بدرخشانید 
 • اگر حرفهای توام با طنز شما اغلب با نگاه های مبهوت و لبخندهای اجباری پاسخ گفته می شود شوخی را از حرف هایتان حذف کنید اگر شما نمی توانید شوخی کنید بهتر است این کار را نکنید

 

 

 

این مقاله را ببینید  هجده قانون طلایی موفقیت در جهان قسمت دوم

منبع : کتاب روانشناسی فروش – برایان تریسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.