نقشه ذهنی (مایند مپ)قانون چهارم جهان هستی | تمرکز و توجه

نقشه ذهنی (مایند مپ)قانون چهارم جهان هستی | تمرکز و توجه نقشه ذهنی یا مایند مپ به شما کمک می کند که به راحتی مطالب را به خاطر بسپارید. این فایل ویدیویی، نقشه ذهنی قانون چهارم را به شما نشان می دهد. پیشنهاد می کنم حتما تماشا کرده و نکته برداری …

چهارمین قانون جهان هستی | قانون تمرکز و توجه

چهارمین قانون جهان هستی | قانون تمرکز و توجه

قانون تمرکز و توجه ،در زندگی به هر موضوعی بیشتر تمرکز و توجه کنیم آن موضوع در زندگی ما گسترش می یابد.
تمرکز یعنی نگه داشتن کانون توجه روی موضوعی خاص و جلوگیری از ورود افکار مزاحم.
تمرکز پلی است بین ما ،و موضوعی که روی آن تمرکز می کنیم.

در قانون تمرکز و توجه بدون تردید تک تک اتفاقات زندگی را خودمان رقم می زنیم با نگه داشتن کانون توجه به موضوعات مختلف.
مقصر تمام اتفاقات زندگی صددرصد خودمان هستیم.پس به نفع ماست که روی موضوعاتی تمرکز کنیم که به نفع ماست.

اگرصددرصد مطمن باشیدکه تک تک اتفاقات را خودمان رقم می زنیم حتما راهی پیدا می کنید که بتوانید
روی خواسته هایتان تمرکز کنید.

 

دانلود قانون تمرکز وتوجه

 

 

قانون باورها