مهارتهای فردی

چگونه با خالق هستی ارتباط برقرار کنیم؟

ارتباط با خدا

‫‪ارتباط با خالق هستی   ارتباط با خالق هستی هنگامی که از زندگی لذت میبری،کائنات سریعتر خواسته هایت را اجابت میکند‪ ‫هنگامی که خود را تسلیم پروردگار کرده و اجازه میدهید خداوند شما را هدایت کند ،  ‫راه حل های بیشماری در اختیارتان قرار خواهد گرفت‪ ‫منطق ترس و محدودیت امکان دریافت راه حل های خلاقانه و هدایت الهی را ...

ادامه مطلب »

قلب هوشمند است؟یا مغز است که فکر می کند و دستور می دهد ؟

 قلب هوشمند است؟ آیا مغز است که فکر می کند و دستور می دهد ؟ برای سالهای سال ، دانشمندان بر این بودند که مغز جایگاه دریافت اطلاعات ، اندیشه ها و درک و پردازش تمام اطلاعات است. تمام انسان ها به این باور رسیده بودند که، فقط مغز است که فکر می کند ، تصمیم می گیرد و به ...

ادامه مطلب »

چگونه معجزات را به زندگی خود دعوت کنیم؟

معجزه

چگونه معجزات را به زندگی خود دعوت کنیم؟ معجزات | انسان بر هر چیزی که تمرکز کند و انرژی خود را صرف انجام آن کند از حمایت و راهنمایی پروردگار برخوردار خواهد شد. هنگامی که انسان نتیجه کارها را به خداوند بسپارد و خود را تسلیم امر پروردگار نماید و در برابر وجود امکانات نامحدود احساس خوبی داشته باشد، آن ...

ادامه مطلب »

تفکر | استفاده از سه ضمیر برای تفکر ، حل مسئله،‌ تصمیم‌گیری و دستیابی به اهداف

تفکر

استفاده از سه ضمیر برای تفکر    هر فردی برای تفکر، حل مسئله،‌ تصمیم‌گیری و دستیابی به اهداف سه ضمیر مختلف دارد. درک تفاوت میان این سه ضمیر و حداکثر کردن توان آن‌ها برای بهبود زندگی و کار باعث تحول و چند برابر شدن نتایج می‌شود.   ضمیر خودآگاه  هرگاه مشغول و فعال هستید، از این ضمیر بیدار و آگاه ...

ادامه مطلب »

پرسش، محرک خلاقیت

پرسش، محرک خلاقیت محرک خلاقیت |  ذهن چگونه تقویت می شود؟ محرک خلاقیت | ذهن خلاق  با سؤالات متمرکز تقویت می‌شود. پرسش، محرک خلاقیت است .هر چه سؤالات بیشتر و بهتری بپرسید، تفکری دقیق‌تر و خلاق تر خواهید داشت. پرسیدن سوالات متمرکز نشانه افراد باهوش است. وقتی پرسیدن سوالات متمرکز از خود را آموختید، آن وقت می‌توانید از دیگران هم ...

ادامه مطلب »

روش کارکرد ذهن در تفکر خلاق

روش کارکرد ذهن      روش کارکرد ذهن | ذهن بسیار حیرت‌انگیز است و پردازنده‌ای خارق‌العاده است که اطلاعات دریافتی از همه حواس را پردازش می‌کند. هر فرد یک شیوه غالب تفکر دارد که روشی خاص برای پردازش اطلاعات، جذب اطلاعات و استفاده از آن‌ها به بهترین شکل ممکن است.   روش کارکرد ذهن | در تفکر خلاق از سه ...

ادامه مطلب »

اصلی ترین قانون کل کائنات ، ” قانون جذب ” است.

اصلی ترین قانون کل کائنات

    عمیق ترین و اصلی ترین قانون کل کائنات ” قانون جذب “ اصلی ترین قانون کل کائنات اصلی ترین قانون کل کائنات | در جهان همه چیز ، صورتی از انرژی است ، و این ترکیب طوری طراحی شده است که انرژی های مشابه همدیگر را جذب می کنند و همواره یکدیگر را تشدید می کنند ! هر ...

ادامه مطلب »

ﻧﺰاﻛﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ | اصول صحیح حضور در جلسات کاری

اصول صحیح حضور در جلسات کاری   ﻧﺰاﻛﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اصول صحیح حضور در جلسات کاری | حضور در محل کار و جلسات کاری اصولی دارد که در ادامه به مهمترین این موارد اشاره می کنیم: ﺿﺮورى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮ وﻗﺖ در ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ. ﻫﺮﮔﺰ دﻳﺮ ﻧﻜﻨﻴﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ دﻳﺮ رﺳﻴﺪﻳﺪ، ...

ادامه مطلب »

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻠﺴﺎت |  چگونه جلسات مختلف را مدیریت کنیم؟

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻠﺴﺎت  چگونه جلسات مختلف را مدیریت کنیم؟ | ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻠﺴﺎت با رعایت نکاتی که در ادامه گفته می شود به بهترین شکل می توانید در جلسات شرکت کرده و آنها را مدیریت کنید:      واﺿﺢ، ﺑﺎ اﺣﺴﺎس و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ.      ﺗﻦ ﺻﺪاﻳﺘﺎن را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﻴﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﺪ.      ﻛﺸﺪار و ﺑﺎ ﻣﻜﺚ ﻫﺎى زﻳﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ ...

ادامه مطلب »

آداب معارفه

آداب معارفه نکات کلیدی آداب معارفه آداب معارفه | ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﻳﻲ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ورود، ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر درﺳﺘﻲ اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺻﻞ در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﺘﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻳﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻨﮕﺎم دﺳﺖ دادن ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﺗﻤﺎس ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻴﺪ. ﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮب ...

ادامه مطلب »